Νέα

Αξιολόγηση Φακέλων Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

30/ 01/ 2017

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας του  Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, των υποψήφιων δικαιούχων.
Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας

23/ 01/ 2017

Από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

 
Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

05/ 01/ 2017

Την προκήρυξη, τις επόμενες ημέρες του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανήγγειλαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.
Μέτρο 4.2 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

05/ 01/ 2017

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων. Με το μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Επανεκκίνηση Εστίασης

27/ 02/ 2016

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της επαναλειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19.
Προκήρυξη προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

12/ 02/ 2016

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000 €.
Προγράμματα προώθησης οργανώσεων παραγωγών

12/ 02/ 2016

Δικαιούχοι Προγραμμάτων

Οι προτάσεις για τα απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της οντότητας και να προσφέρουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονο­μικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσιο­νομικόςκανονισμός).
Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

11/ 06/ 2015

Παράταση του χρόνου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 63206/499/11-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης έως και την 30/09/2015 και παρέχεται το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος επιπλέον παράτασης τριών μηνών, εφόσον έως την 30/08/2015 έχει υλοποιηθεί το 30% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

17/ 10/ 2014

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης, παρουσίασε την Τετάρτη 15/10/2014 στο Υπουργικό Συμβούλιο που συγκάλεσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας για την περίοδο 2014-2020.

Ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο αγροτικός τομέας θα αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάκαμψης και ανάπτυξης και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε, οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι ανέρχονται στα 20 δις ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Από αυτά, τα 14 δις ευρώ αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα 6 δις ευρώ στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αιτήσεις νέων αγροτών για παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του ΟΓΑ

05/ 09/ 2014

Ο ΟΓΑ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών, προσφέρει κατά το έτος 2014 επιμορφωτικά σεμινάρια για νέους αγρότες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σύνολο 10.000 δικαιούχων, ηλικίας από 22 έως 40 ετών, άμεσα ασφαλισμένους στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στην παραπάνω παροχή.


← previous page        ·         next page →


 


gaia logo