Από 16 Μαΐου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τη δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» όπου οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2017 .

Aνακοινώθηκε η Υπουργική Απόφαση 397/18235-16.02.17 (ΦΕΚ 601 24.02.17) που αφορά τη  διαδικασία και  τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2017 η υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας του  Υπομέτρου 6.1 « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, των υποψήφιων δικαιούχων.

Από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες».

 

Την προκήρυξη, τις επόμενες ημέρες του μέτρου «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 ανήγγειλαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων. Με το μέτρο επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό καθορίζει τη νέα διαδικασία κατάταξης για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα/ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών.

Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), το οποίο εκδίδει Πιστοποιητικό Κατάταξης βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και μετά από αυτοψία του καταλύματος.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα επιδοτεί πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000 €.

Δικαιούχοι Προγραμμάτων

Οι προτάσεις για τα απλά προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο από νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα δυνάμει της οικείας εθνικής νομοθεσίας, υπό τον όρο ότι οι εκπρόσωποί τους έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νομικές δεσμεύσεις για λογαριασμό της οντότητας και να προσφέρουν εγγυήσεις για την προστασία των οικονο­μικών συμφερόντων της Ένωσης, ισοδύναμες με εκείνες που παρέχουν τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (δημοσιο­νομικόςκανονισμός).

Παράταση του χρόνου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 63206/499/11-6-2015 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται το χρονικό διάστημα υλοποίησης έως και την 30/09/2015 και παρέχεται το δικαίωμα για υποβολή αιτήματος επιπλέον παράτασης τριών μηνών, εφόσον έως την 30/08/2015 έχει υλοποιηθεί το 30% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.