Νέα

Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης

17/ 03/ 2023

Σχέδια Βελτίωσης

Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

 

Περίοδος υποβολής: 15/03/2023 έως 16/05/2023

Προϋπολογισμός: έως 150.000 € ή έως 250.000 € στις περιπτώσεις όπου η τυπική απόδοση ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Ένταση ενίσχυσης: 40% – 80%

Διάρκεια υλοποίησης: έως 15/10/2025

Δικαιούχοι: Φυσικά & νομικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη: 180.000.000 €

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φυσικών Προσώπων

 • Ηλικία 18 – 63 ετών
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Όχι συνταξιούχοι (με εξαίρεση συντάξεις λόγω αναπηρίας)
 • Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (εξαιρούνται οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 – Νέοι Γεωργοί)

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Νομικών Προσώπων

 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 με πρωτόκολλο έως 08/08/2022
 • Φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Διάρκεια καταστατικού τουλάχιστον έως 31/12/2033
 • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας εν ισχύ
 • Κύρια δραστηριότητα η άσκηση γεωργίας ή τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 • Τυπική απόδοση γεωργικής εκμετάλλευσης ≥ 12.000,00€ ή ≥ 8.000,00€ για νησιά πλην Κρήτης & Εύβοιας και μελισσοκόμων με τουλάχιστον 109 κυψέλες
 • Τήρηση των κοινοτικών προτύπων για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (προστασία του περιβάλλοντος, δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, καλή διαβίωση των ζώων ασφάλεια στο χώρο εργασίας) όπου απαιτείται (εξαιρούνται για 24 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης οι Νέοι Γεωργοί)
 • Συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις: ύπαρξη παγίων στοιχείων καταγεγραμμένων και οριοθετημένων με λειτουργική αυτοτέλεια στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επενδύσεων

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό)
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ
 • Γενικές Δαπάνες (υπηρεσίες συμβούλου, σύνταξη μελέτης, αδειοδοτήσεις)Ανακοίνωση σχετικά με τη απόδειξη νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων που θα δηλωθούν από τους παραγωγούς στο ΟΣΔΕ 2023 –Μισθωτήρια, Α.Τ.ΑΚ και ΚΑΕΚ (Kτηματολόγιο)

10/ 02/ 2023

Έπειτα από ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζονται τα κάτωθι σχετικά με τα μισθωτήρια για την σωστή προετοιμασία των αγροτών.

Α. Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω  θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά  στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του Α.Τ.ΑΚ ανά περίπτωση.

3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή – ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση  όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηματολογίου (ΚΑEΚ)

Γ. Αναγραφή Α.Τ.ΑΚ : Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

1.   Ο έλεγχος της χρήσης  του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου  ελέγχου της νόμιμης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 2.1 Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,

 2.2 Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ).  Δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.

Με  συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για  να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων  πληροφοριών εγγράφων.

Δ. Δημόσιες εκτάσεις

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.
Μέτρο 2.1 Παροχή Γεωργικών Συμβουλών

20/ 07/ 2022Πράσινος Αγροτουρισμός

06/ 06/ 2022

Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 2022-2025.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 5/7 έως 30/09/2022.

 

Βασικά στοιχεία προγράμματος:
1) Δημόσια ενίσχυση: 49.006.000,00 €
2) Δικαιούχοι: όλα τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις
3) Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που ανήκουν
4) Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000,00 €
5) Επιλέξιμες δαπάνες: κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οχήματα εντός του χώρου της μονάδας, αγορά – μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, δαπάνες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, άυλες δαπάνες αγοράς λογισμικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
6) Κριτήρια επιλεξιμότητας: ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου, νόμιμη σύσταση δικαιούχου, πράσινη μετάβαση, υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού, βιωσιμότητα επένδυσης
Σχέδια Βελτίωσης

06/ 06/ 2022

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΓΕΩΤΕΕ στη Λέσβο, παρευρέθηκε προσκεκλημένος ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ-ΠΑΑ κ. Θύμιος Τσιατούρας και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, το οποίο όπως ανέφερε θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Οι βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
1. Ύψος προϋπολογισμού πρόσκλησης 180 εκ. €
2. Περίοδος υποβολών: Ιούλιος ή Σεπτέμβριος
3. Αύξηση ορίου των δαπανών
4. Υποχρεωτική ύπαρξη ιδίας συμμετοχή 20%
5. Δυνατότητα εκχώρηση ενίσχυσης σε τράπεζα (εργαλείο πρόσθετης πράξης)
6. Αυξημένη ένταση ενίσχυσης νέων αγροτών (80% σε νησιωτικές)
7. Δικαιούχοι μόνο κατ’ επάγγελμα αγρότες και Νέοι Αγρότες 2021
8. Χρήση στοιχείων ΟΣΔΕ 2022
9. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
10. Δεν δικαιούνται συμμετοχής οι ενταγμένοι στα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης
11. Ελάχιστο όριο τυπικής απόδοσης ένταξης 12.000,00 €
12. Προτεραιότητα σε εκμεταλλεύσεις με μεγάλες τυπικές αποδόσεις
13. Προτεραιότητα σε επενδύσεις ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή
14. Ύψος επένδυσης έως 130.000,00 € για φυτική
15. Ύψος επένδυσης έως 200.000,00 € για κτηνοτροφία
16. Δεν έχει ανακοινωθεί ελάχιστο ποσό έως τώρα
17. Ένταση ενίσχυσης από 40% έως 80%
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

03/ 06/ 2022Ενημέρωση ΟΠΕΚΕΠΕ για επιχειρούμενη απάτη

31/ 12/ 2021

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιπτώσεις καταγγελιών για τηλεφωνικές απάτες σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων, συστήνοντας την προσοχή των δικαιούχων.

Για την ενημέρωση του κοινού έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα και στον επίσημο λογαριασμό twitter του Οργανισμού.

 

https://www.opekepe.gr/el/enimerosi/anouncements/4188-enimerwsi-epixeiroumeni-apati

https://twitter.com/opekepegr/status/1476125820443897856

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο 24ωρο, λάβαμε καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι, δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων γίνονται αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων από αγνώστους που συστήνονται ως υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι οποίοι, με αιτιολογία την άμεση κατάθεση οφειλόμενου ποσού ενίσχυσης από τον Οργανισμό, ζητούν την παραχώρηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως τον αριθμό τραπεζικής κάρτας των δικαιούχων, τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της και τον κωδικό χρήστη (pin).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζητά από τους δικαιούχους να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους ενέργειες που σκοπό έχουν την εξαπάτηση τους και την απόκτηση πρόσβασης στον λογαριασμό τους, προφανώς για την απόσπαση χρηματικού ποσού, ή/και τη χρήση των καρτών τους.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβεβαιώνει τους δικαιούχους ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν ποτέ από υπαλλήλους του Οργανισμού, μέσω email, μηνυμάτων, ή τηλεφωνημάτων, προσωπικά τους στοιχεία όπως, αριθμοί και άλλες πληροφορίες τραπεζικών καρτών ή κωδικοί πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους για την ψηφιακή τους εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές τους με τα τραπεζικά ιδρύματα (ebanking / phonebanking).
Τα απαραίτητα στοιχεία για τις πληρωμές των δικαιούχων αγροτικών ενισχύσεων που διεκπεραιώνει ο Οργανισμός, αντλούνται από τις αιτήσεις των δικαιούχων στον Οργανισμό, ενώ οι πληρωμές πραγματοποιούνται με τραπεζική κατάθεση σε πιστωτικά ιδρύματα.
Για να αντιμετωπιστεί η απάτη αυτή, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καλεί τους δικαιούχους που γίνονται δέκτες τέτοιων τηλεφωνημάτων, να υποβάλλουν αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία.
Επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος

16/ 09/ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικοποίησης ορίζεται η 25/01/2022 και ώρα 13:00, μετά από παράταση που δόθηκε για το πρόγραμμα 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

 

Δικαιούχοι του προγράμματος δύναται να είναι:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα
 • Συλλογικά σχήματα

Επιλεξιμότητα γεωργικών εκμεταλεύσεων

Βασική προϋπόθεση είναι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2020.

 

Κατηγορίες δαπανών

 

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού

 • Αρδευτικά συστήματα στάγδην και μικροκαταιονισμού, αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο
 • Δεξαμενές όγκου έως 500 κ. μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) χωρίς εκσκαφές
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό)
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης μέσω γεωργίας ακριβείας

Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 • Γεωτρήσεις και πηγάδια- φρεάτια για αρδευτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού και κτιριακής υποδομής τους
 • Εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/ πηγαδιών
 • Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ. ) για την αποθήκευση όμβριων υδάτων
 • Εξοπλισμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (π.χ. φωτοβολταϊκό σύστημα)

Γενικές δαπάνες

 • Αμοιβές για την σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεις πληρωμής
 • Αμοιβές για την εκπόνηση αναγκαίων μελετών
 • Αμοιβές για την έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεων
 • Δαπάνη τοποθέτησης υποχρεωτικής πινακίδας
 • Δαπάνη τοποθέτησης υδρομέτρου

 

Ύψος επιλέξιμου Προϋπολογισμού

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τα 150.000,00 € για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Τα 200.000,00 € για συλλογικά σχήματα. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000,00 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να υπερβούν τα 200.000,00 €

 

Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης για την δράση ανέρχεται από 35% έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και εξαρτάται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων
 • Την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών
 • Την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση
 • Την δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος

 

 
Ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021

16/ 04/ 2021

Έπειτα από την 15/4/2021 ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2021.
Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2021

08/ 04/ 2021

Σε προδημοσίευση βρίσκεται το κείμενο διαβούλευσης για την 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 που αφορά την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, που αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2021, συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Το ποσό ενίσχυσης θα είναι από 35.000,00 έως 40.000,00 €.
 • Η αίτηση στήριξης θα συνταχθεί με βάση την ΕΑΕ του 2021.
 • Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • Ο υποψήφιος δεν θα υπερβαίνει το 41ο έτος της ηλικίας του.
 • Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • Ο υποψήφιος εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση τους τελευταίους 18 μήνες από την υποβολή της αίτησης.
 • Να γίνει εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης.
 • Να μην έχει ασκηθεί επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Να μην έχει εξωγεωργική απασχόληση ή να την διακόψει μετά την ένταξή του στο μέτρο.
 • Να μη έχει σύζυγο που έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ για το έτος 2020 ή αν έχει υποβάλλει τα έτη 2019 και 2020 να μην είναι η τυπική απόδοση άνω των 8.000,00 €.
 • Να μην είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια.
 • Να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

next page →


 


gaia logo